Práce

Po 2 letech práce asistenta na katedře fyzické geografie PřF UK jsem od roku 2010 zaměstnán ve Vodohospodářském institutu T. G. Masaryka v Podbabě. Pracuji v oboru hydrologie povrchových vod, zabývám se dopady změny klimatu (zejména období sucha) na vodní zdroje, kdy s kolegy navrhujeme příslušná adaptační opatření. Spolupracuji s firmou ČEZ na hydrologickém průzkumu plochy pro výstavbu nového jaderného zdroje Dukovany, publikuji odborné články a píši posudky s hydrologickou a vodohospodářskou tematikou. Při své práci často pobývám v terénu, což jsem si osvojil již na univerzitě, a právě střídání práce venku a v kanceláři mě vnitřně naplňuje. V posledních letech se zabývám osvětou veřejnosti v oblasti vody, vedu odborné exkurze a podílím se na firemním PR.

 1. Práce
 2. Vdhp. praxe
 3. Osvěta a exkurze
 4. PR a média
 5. Publikační činnost

Vodohospodářská praxe

Jako hydrolog povrchových vod se zabývám měřením průtoků a odběry vzorků vody pro chemické analýzy, jejich následným vyhodnocováním a sledováním trendů. Tato data jsou pak jedním ze střípků mozaiky, kdy moji kolegové modelují, jak to tady bude vypadat s vodou a vodními zdroji za 30, 50, 70 let. Máme se čeho bát? Máme se na to nějak dopředu připravit? Jistěže ano. Vody sice bude na planetě tak nějak pořad stejně, ale mění se její rozmístění v čase i prostoru. Období sucha se tak i u nás budou prodlužovat, budou zároveň četnější a je zapotřebí se na tento stav přijímáním vhodných opatření připravit. Tato opatření shrnuje Koncepce SUCHO, schválená vládou ČR v roce 2017, na jejímž vzniku jsem se spolupodílel (viz publikační činnost). A to mě skutečně pracovně i osobně naplňuje a těší.

 1. Práce
 2. Vdhp. praxe
 3. Osvěta a exkurze
 4. PR a média
 5. Publikační činnost

Osvěta a vedení exkurzí

Jedním ze základních principů Koncepce SUCHO je osvěta veřejnosti. Pokud nebude veřejnost přesvědčena o správnosti a důležitosti přijímání opatření v boji proti suchu, velmi tak stíží politické reprezentaci rozhodování o jejich zavádění. Některá kontroverznější opatření – například nutnost výstavby místně odůvodněných vodních nádrží – přitom stačí veřejnosti jen zevrubně vysvětlit, neuhýbat a nemlžit. Proto se moje pracovní aktivity rozšířily i o tuto část. V rámci osvěty jsem přišel s rozsáhlým projektem ve spolupráci s FAMU, FSV UK a Českou televizí k celoplošnému odvysílání osvětového videospotu k problematice šetření s vodou a vodními zdroji. Ve vodohospodářském institutu jsem v souvislosti s propagací podniku dostal na starost vedení odborných exkurzí po našem pracovišti a zároveň funguji jako koordinátor/mluvčí naší organizace (viz mediální výstupy).

 1. Práce
 2. Vdhp. praxe
 3. Osvěta a exkurze
 4. PR a média
 5. Publikační činnost

PR a mediální výstupy

Jsem přesvědčen, že PR a v obecném smyslu forma podání informace jsou v dnešní době stejně důležité jako obsah. Zároveň si uvědomuji, že najít ten správný, rozumný a vyvážený přístup je svým způsobem umění a zároveň velká výzva. Proto jsem neváhal, když mi byla tato pozice v rámci naší instituce nabídnuta. Byla to příležitost se opět posunout a zkusit si něco nového, něco, co odpovídá mému naturelu. V obrazové galerii si můžete prohlédnout náhledy z mé audiovizuální i textové činnosti v rámci firemního PR. Z přiložených odkazů je možné si přehrát či stáhnout má různá mediální vystoupení a svobodnou tvorbu (Česká televize, Český rozhlas, Vimeo, časopis VTEI) s tematikou vody, vodních zdrojů a hydrologických jevů. Jsem autorem grafiky nového webu VÚV TGM.


 1. Práce
 2. Vdhp. praxe
 3. Osvěta a exkurze
 4. PR a média
 5. Publikační činnost