Práce

Po 2 letech práce asistenta na katedře fyzické geografie PřF UK jsem od roku 2010 zaměstnán ve Vodohospodářském institutu T. G. Masaryka v Podbabě. Pracuji v oboru hydrologie povrchových vod, zabývám se dopady změny klimatu (zejména období sucha) na vodní zdroje, kdy s kolegy navrhujeme příslušná adaptační opatření. Spolupracujeme s firmou ČEZ na hydrologickém průzkumu plochy pro výstavbu nového jaderného zdroje Dukovany, publikuji odborné články a píši posudky s hydrologickou a vodohospodářskou tematikou. Při své práci často pobývám v terénu, což jsem si osvojil již na univerzitě, a právě střídání práce venku a v kanceláři mě vnitřně naplňuje. V poslední době se též zabývám osvětou veřejnosti v oblasti vody a podílím se na firemním PR.

 1. Práce
 2. Praxe
 3. Osvěta, PR
 4. Publikační činnost

Vodohospodářská praxe

Jako hydrolog povrchových vod se zabývám měřením průtoků a odběry vzorků vody pro chemické analýzy, jejich následným vyhodnocováním a sledováním trendů. Tato data jsou pak jedním ze střípků mozaiky, kdy moji kolegové modelují, jak to tady bude vypadat s vodou a vodními zdroji za 30, 50, 70 let. Máme se čeho bát? Máme se na to nějak dopředu připravit? Jistěže ano. Vody sice bude na planetě tak nějak pořad stejně, ale mění se její rozmístění v čase i prostoru. Období sucha se tak i u nás budou prodlužovat, budou zároveň četnější a je zapotřebí se na tento stav přijímáním vhodných opatření připravit. Tato opatření shrnuje Koncepce SUCHO, schválená vládou ČR v roce 2017, na jejímž vzniku jsem se spolupodílel (viz publikační činnost). A to mě skutečně pracovně i osobně naplňuje a těší.

 1. Práce
 2. Praxe
 3. Osvěta, PR
 4. Publikační činnost

Osvěta, PR a vedení exkurzí

Jedním ze základních principů Koncepce SUCHO je osvěta veřejnosti. Pokud nebude veřejnost přesvědčena o správnosti a důležitosti přijímání opatření v boji proti suchu, velmi tak stíží politické reprezentaci rozhodování o jejich zavádění. Některá kontroverznější opatření – například výstavbu místně odůvodněných vodních nádrží – přitom stačí veřejnosti jen zevrubně vysvětlit a nemlžit. Nic víc, nic míň. Proto se moje pracovní aktivity rozšířily i o tuto část. V současnosti je například podán rozsáhlý projekt ve spolupráci s FAMU, FSV UK a Českou televizí k celoplošnému odvysílání osvětového videospotu k problematice šetření s vodou a vodními zdroji. Ve vodohospodářském institutu jsem v souvislosti s propagací podniku dostal na starost vedení exkurzí po našem pracovišti a zároveň funguji jako koordinátor/mluvčí naší organizace (viz mediální výstupy).

 1. Práce
 2. Praxe
 3. Osvěta, PR
 4. Publikační činnost

Publikační činnost a mediální výstupy

V obrazové galerii si můžete prohlédnout náhledy mé profesní audiovizuální a publikační činnosti. Z přiložených odkazů je možné si stáhnout ve formátu PDF mé vědecké i populárně-naučné články a přehrát si různá mediální vystoupení (Česká televize, Český rozhlas) s tematikou vody, vodních zdrojů a hydrologických jevů. Přiložen je rovněž odkaz na kompletní Koncepci SUCHO, na níž jsem se spolupodílel a kterou přijala a schválila vláda České republiky v roce 2017.

 1. Práce
 2. Praxe
 3. Osvěta, PR
 4. Publikační činnost